Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti firmy PANDA-K s.r.o. a odběratele při objednání a dodání zboží, při jeho úhradě a řešení případných reklamací.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny odběratele firmy PANDA-K s.r.o. tj. pro fyzické a právnické osoby, které vstoupily do obchodního vztahu s firmou PANDA-K s.r.o. prostřednictvím objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.

Firma PANDA-K s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky měnit.

Další vztahy mezi firmou PANDA-K s.r.o. a odběratelem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního resp. Občanského zákoníku.


2. Objednávka zboží

Objednávka je firmě PANDA-K s.r.o. doručena prostřednictvím internetového obchodu. Při první objednávce zákazník vyplní registrační formulář na stránkách internetového obchodu PANDA-K s.r.o. Zákazník odpovídá za správné vyplnění údajů a je povinen tyto údaje při jakékoli změně aktualizovat. Po doručení objednávky firma PANDA-K s.r.o. zahájí její kompletaci. S případnými odchylkami od obsahu plnění, termínu dodání apod. neprodleně obeznámí odběratele a dohodne podmínky plnění.


3. Způsob platby

Kupní cena zboží je zveřejněna v internetovém obchodě. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet firmy PANDA-K s.r.o. dle daňového dokladu popřípadě hotovostní platbou při předání zboží. U nového odběratele vyžaduje firma PANDA-K s.r.o. při první objednávce platbu v hotovosti. Až do úplné úhrady kupní ceny odběratelem je dodané zboží stále ve vlastnictví firmy PANDA-K s.r.o.


4. Dodání zboží

Zboží je odběrateli obvykle dodáno nejpozději následující pracovní den od převzetí objednávky, je-li doručena v pracovní dny nejpozději do 14 hodin. Obsahuje-li objednávka zboží, které nemá uvedenu dostupnost “skladem”, řídí se termín dodání specifickou dohodou. Firma PANDA-K s.r.o. hradí náklady spojené s dodáním zboží, je-li celková hodnota objednávky zboží vyšší než 1700,-Kč bez DPH. Zakázky menšího rozsahu lze po dohodě realizovat osobním odběrem zboží na prodejně a platbou v hotovosti. Zboží dodané firmou PANDA-K s.r.o. je specifikováno v přiložené faktuře, která slouží zároveň jako dodací a záruční list.


5. Reklamace a záruční doba

Odběratel je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží je zákazník povinen reklamovat ihned, nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Reklamovat zboží lze písemně nebo telefonicky. V reklamaci je odběratel povinen vady popsat popř. uvést, jak se projevují.

Na dodávané zboží je odběrateli poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.

Reklamační doba je 30 dní od přijetí reklamovaného zboží.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným použitím, mechanickým poškozením nebo opotřebením a jinými vnějšími vlivy.

Zákazník má právo vrátit omylem objednané zboží do 14 dnů ode dne dodání zboží, pokud se jedná o standardně dodávané zboží s dostupností “skladem”. Vrácené zboží musí být zjevně nepoužité a nepoškozené v originálním obalu. Právo vrátit zboží musí zákazník uplatnit písemně nejpozději poslední den stanovené lhůty. Zboží lze vrátit po telefonické dohodě v naší maloobchodní prodejně.

Stálí zákazníci mohou vrátit zboží při nejbližší objednávce.